مرکز تحقیقات شیمی رازی دانشگاه آزاد شهرضا

ابداع شيوه قدرتمند دارو رساني به بدن با فناوري نانوذرات هوشمند

کد : 6

اين محققان از يک پليمر حساس به دما براي تنظيم تعاملات در سيستم مونتاژ واسطه DNA و سيستم کدگذاري شده انتقال دارو DNA استفاده کردند.

 

"ماتيو مي" استاديار شيمي و سرپرست اين تحقيقات مي گويد: يافته هاي ما مي تواند چگونگي خود مونتاژي نانو مواد را به وسايل عملياتي و چگونگي حمل داروهاي ضد سرطاني از جمله دوکسوروبيسين به بدن را بهبود بخشد.

 

حوزه اي از علم نانو که به گستره اي از زمينه ها از جمله اوپتيک، حس شيميايي و انتقال دارو و درمان مرتبط مي شود نانوذرات خود مونتاژ نام دارد. در طول خود مونتاژي، مواد شيميايي به رابط نانوذره متصل شده و واکنش را پيش مي بردند. در نتيجه ذرات به شکل جامد يک زنجيره يا خوشه کوچک مولکول مانند شکل مي گيرند.

 

"مي" و ديگران اخيرا دريافته اند که چگونه از ارتباطات DNA براي خلق آرايه اي از ساختارها استفاده کنند. اين واکنش ها سريع و با ثبات هستند اما مي توانند مشکل زا هم باشند.

 

وي افزود به عنوان مثال مي خواهيم بدانيم چگونه يک واکنش بدون تغييرات خسته کننده براي فرايند روشن و خاموش مي شود. ما به اين مشکل پرداخته و يک ماشه حرارتي به شکل يک پليمر هوشمند که ساختار آن را در سطح نانويي تغيير مي دهد طراحي کرديم.

 

- See more at: http://www.ilandnews.ir/news/153/%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B9-%D8%B4%D9%8A%D9%88%D9%87-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B0%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF#sthash.07UnkkLv.dpuf

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا می باشد